دانستن یک حق است
بلندم کن ...
نوشته شده توسط روزهای بروجرد در ساعت
خدایا دستم به آسمانت نمی رسد،

اما تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن ...


روزهای بروجرد آغاز به کار کرد
نوشته شده توسط روزهای بروجرد در ساعت
هیچگاه
نوشته شده توسط روزهای بروجرد در ساعت
 هیچگاه، هیچگاه و هیچگاه خود را دست کم نگیرید و تحقیر نکنید، بیاد داشته باشید که خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت ...


انسان
نوشته شده توسط روزهای بروجرد در ساعت


ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم
نوشته شده توسط روزهای بروجرد در ساعت
بگذار هرچه نمی خواهند 
بگوئیم 

بگذارهرچه نمی خواهیم 
بگویند

باران که بیاید
از دست چترها
کاری بر نمی آید

ما اتفاقی هستیم
که افتاده ایم

مهرداد محمدی